Artikler

Borettslag og sameier kan søke Enovastøtte til energitiltak.

blank

Men altfor få benytter seg av muligheten da de ikke vet om det.

Sammen med andre i ditt borettslag eller sameie, kan du gjøre små og store grep for å bo enda bedre.

Kartleggingsstøtte for eksisterende bygg

Enova kan gi støtte til en helhetlig kartlegging av energitiltak i dine bygg.

Gjennom kartleggingen får du en bedre oversikt over energitiltakene og hvor lønnsomt det vil være å gjennomføre dem. Du får et bedre beslutningsunderlag og det blir enklere å gjøre de riktige investeringene. Kartleggingen kan enkelt brukes til å søke om støtte til investeringer gjennom programmet “Støtte til eksisterende bygg”.

Vi tilbyr støtte til:

  • Kartlegging av energitiltak i bygninger som bidrar til redusert energibruk og omlegging til fornybare oppvarmingsløsninger
  • Kartlegginger som kan gjennomføres innen 6 måneder
  • Kartlegginger som går lenger enn kravet som følger av en plikt til utarbeidelse av energiattest

Hvem kan få støtte?

Støtteprogrammet egner seg for yrkesbygg med en eiendomsportefølje på minimum 50.000 kvadratmeter. I tillegg kan også borettslag og boligsameier med minimum 10 boenheter få støtte.

Hvor mye i støtte?

For yrkesbygg er støttebeløpet maksimalt 1 krone per kartlagt kvadratmeter oppvarmet bruksareal, med en øvre grense på 500 000 kroner pr. søknad.

Borettslag og boligsameier kan også søke om støtte. Her beregnes støtten ut fra antall boenheter som skal kartlegges.

Eksisterende bygg

Enova kan gi deg støtte til å kutte ned på eller legge om energibruken i dine bygg.

Enova gir økonomisk støtte til byggeiere som investerer i beste tilgjengelige teknologi innen  energireduserende løsninger og legger om fra fossile til fornybare energikilder. De støtter først og fremst deg som gjennomfører energieffektivisering med garantert energiresultat eller energiledelse som del av prosjektet.

Hva får bedriften støtte til?

En søknad kan bestå av energitiltak i en eller flere bygninger.

Dette er eksempler på tiltak som Enova støtter:

  • Energireduserende enkelttiltak
  • Varmesentral og konvertering til vannbåren varme
  • Oppgradering til passivhus- eller lavenergistandard

Støtte og energimål beregnes automatisk i søknadssenteret for hvert enkelt predefinerte tiltak når du legger inn mengde, som areal og lengdemeter. Dersom du har egendefinerte tiltak eller rehabiliterer til passivhus- og lavenergistandard, beregner vi støttenivået individuelt.

Predefinerte tiltak: Oversikt over minstekrav til tiltak og referanseinvesteringer.pdf

Hvem kan få støtte?

Programmet retter seg mot eiere og langsiktige leietakere i eksisterende yrkesbygg. I tillegg kan også eiere av større boligbygg, sameier eller borettslag få støtte.

Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier i søknadsprosessen, men ikke selv stå som søker.

Hvor mye i støtte?

Typisk støttenivå ligger på ca. 20 % av merkostnadene. Merkostnaden defineres som differansen mellom planlagt investering med støtte fra Enova og alternativ investering uten støtte.

Støttenivået beregnes direkte i Enovas søknadssenter, basert på type og mengde tiltak som er lagt inn. For beregning av støtte til øvrige løsninger, egendefinerte tiltak, må du selv legge inn underlaget.

Varmesentraler

Støtte til varmesentraler er for deg som ønsker å installere varmesentral til bygningsoppvarming eller produksjonsformål basert på fornybare energikilder.

Hva får bedriften støtte til?

Støtten gis til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe luft-vann, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg.

Hvem kan få støtte?

Støtten er for deg som er juridisk eier av varmesentralen det søkes støtte til. Kun registrerte foretak kan søke. I tillegg til at sentralen skal være basert på fornybare energikilder, er det en forutsetning at investeringsstøtten skal være utløsende for prosjektet. Vi støtter med andre ord ikke prosjekter som allerede er startet opp eller som er besluttet igangsatt.

Hvor mye i støtte?

Din bedrift kan få opptil 1 million kroner i støtte basert på forhåndsdefinerte støttesatser. Enova kan støtte andelen av investeringen med inntil 45 prosent. Investeringsstøtten skal bidra til at prosjektet blir gjennomført, og dekke deler av merkostnadene i prosjektet.

Flis, briketter og pellets får 1700 kr/kW installert effekt, mens væske-vann-varmepumper og luft-vann-varmepumper får henholdsvis 1600 kr/kW og 1100 kr/kW. For solfangere gis det 201 kr/m2. Støttesatsene gjelder både for nybygg og eksisterende bygg.

Borettslag kan også søke om støtte.

Kilde: enova.no